2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 565410002-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อดิศักดิ์ พัฒนจักร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ADISAK PATTANAJAKR
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 13/2559 ลงวันที่  26 มกราคม 2559) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การกระจายวิทยุควบคุมอัตโนมัติโดยใช้สัญญาณนาฬิกาแบบเงียบของเสียง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Automation Broadcast Radio Controlled by Using Audio Mute Clock 
รายละเอียด อนุมัติเค้าโครงเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 11 พฤษภาคม 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 55/2556
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 56/2557
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Design of programmable logic controller auto power reset circuit for FM transmitter 
ชื่อวารสาร KKU Engineering Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 December 2015 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Automation Broadcast Radio Controlled by Using Audio Mute Clock 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 เมษายน 2558 
ชื่อการประชุม The 2015 International Electrical Engineering Congress 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 มีนาคม 2558 ถึง 20 มีนาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม the Electrical Engineering Academic Association (Thailand) 
สถานที่จัดประชุม PHUKET, THAILAND  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 781  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 11-14  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper