2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 567020013-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จักรภัทร พาลุกา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JAKKAPAT PALUKA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เคมีอินทรีย์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 109/2559 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา Neosartorya pseudofischeri และ Neosartorya hiratsukae 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) CHEMICAL CONSTITUENTS AND BIOLOGICAL ACTIVITIES FROM FUNGI NEOSARTORYA PSEUDOFISCHERI AND NEOSARTORYA HIRATSUKAE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 10 มีนาคม 2558 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 128/2558 ลว 20 ก.พ. 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 10 มีนาคม 2558 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 49/2560 ลว 25 ม.ค. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 27 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาย สมเดช กนกเมธากุล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 678/2557 ลว 11 ก.ย. 2557
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ขวัญใจ กนกเมธากุล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 678/2557 ลว 11 ก.ย. 2557