2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 567040051-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นบภกาญจน์ ใจสะอาด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NOPPHAKAN JAISA-ARD
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 41/2558 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การประเมินประสิทธิภาพระบบ BIM 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) BIM Performance Evaluation 
รายละเอียด ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ.ป.เอก ตามประกาศ บว. 41/2558 ลว. 20 เมษายน 2558 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 ธันวาคม 2557 คำสั่งคณะที่ 1124/2557 ลว. 11 ธ.ค. 2557
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 มกราคม 2558 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 ธันวาคม 2560 คำสั่งคณะที่ 1083/2560 ลว. 4 ธ.ค. 2560 (รอบ 2)
D อนุมัติเค้าโครง 19 ธันวาคม 2560 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กอปร ศรีนาวิน คำสั่งคณะวิศวฯที่ 1099/2556 ลว. 15 พฤศจิกายน 2556
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-