2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575020154-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วรวัฒน์ นิ่มเวไนย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WORAWAT NIMWENAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 76/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ   รอตีพิมพ์(ขยายเวลาหลักสูตร)      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การหาพื้นที่ความเหมาะสมสำหรับการเติมน้ำใต้ดิน และการประมาณการเติมน้ำใต้ดินโดยใช้แบบจำลอง SWAT ในลุ่มน้ำปราจีนบุรีตอนล่าง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) FINDING A SUITABILITY AREA FOR GROUNDWATER RECHARGE AND ESTIMATE OF GROUNDWATER RECHARGE USING SWAT MODEL IN THE LOWER PRACHIN BURI BASIN. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 ธันวาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1015/2561 ลว 21 พ.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 28 ธันวาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 343/2562 ลว 15 พ.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 16 พฤษภาคม 2562 PASS
F รับรองการแก้ไข 29 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 15 พฤษภาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พิพัธน์ เรืองแสง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 580/2559 ลว 14 ก.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประมาณการเติมน้าใต้ดินโดยใช้แบบจ้าลอง SWAT ในลุ่มน้าปราจีนบุรีตอนล่าง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2563 ถึง 27 มีนาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 21  Proceeding Paper Issue 21 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 343-355  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper