2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575040148-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. KOTHAY HENG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KOTHAY HENG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่โอบรัดด้วยเฟอร์โร-จีโอโพลีเมอร์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) AN EXPERIMENTAL STUDY OF PLAIN CONCRETE CONFINED WITH FERRO-GEOPOLYMER JACKET 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 เมษายน 2559 คำสั่งคณะที่ 243/2559 ลว. 29 มีนาคม 2559
D อนุมัติเค้าโครง 11 เมษายน 2559 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 16 กันยายน 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาย ปริญญา จินดาประเสริฐ คำสั่งคณะที่ 446/2558 ลว. 28 พฤษภาคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ณัฐพงษ์ อารีมิตร คำสั่งคณะที่ 446/2558 ลว. 28 พฤษภาคม 2558
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Behavior of concrete cylinders confined with ferro-geopolymer jacket in axial compression 
ชื่อวารสาร KKU Engineering Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Thailand 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 October 2016 
ปีที่ 44  ฉบับที่
เดือน April-June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ