2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575060005-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รัตนา แทนไธสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RATTANA TANTHAISONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวต่อบทบาทมารดา การรบกวนการนอนหลับ และการสนับสนุนทางสังคมกับความเหนื่อยล้าและความเครียดในมารดาหลังคลอดอายุมาก 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE RELATIONSHIP BETWEEN ADJUSTMENTS TO MATERNAL ROLE,SLEEP DISTURBANCE,SOCIAL SUPPORT AND POSTPARTUM FATIGUE AND STRESS IN ADVANCED MATERNAL AGE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 มิถุนายน 2559
D อนุมัติเค้าโครง 25 กรกฎาคม 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 เมษายน 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 30 มิถุนายน 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 230/2558 ลว.23 ก.ค. 58
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวต่อบทบาทมารดา การรบกวนการนอนหลับ การสนับสนุนทางสังคม และความเหนื่อยล้ากับความเครียดในมารดาหลังคลอดอายุมาก 
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-7021  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 กรกฎาคม 2560 
ปีที่ 40  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ