2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 575060083-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ยุพดี ดู่ป้อง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. YUPADEE DOOPONG
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนานโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาลของหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Development of quality policy and nursing standards. Of the nursing team leader Community Hospital in the northeast. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 กันยายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 13 พฤศจิกายน 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 เมษายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 มิถุนายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 372/2558 ลว.24 ธ.ค.58
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาล ของหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ในโรงพยาบาลชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักวานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธ์ 
ISBN/ISSN ISSN1906-2605  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 พฤษภาคม 2562 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ