2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575150035-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กานต์สุภัค นพรัตน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANSUPAK NOPARAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การพัฒนาแคปซูลสำหรับรับประทานที่มีส่วนประกอบของสารสกัดใบหม่อนและชาดำ 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) Development of oral capsules containing mulberry leaf and black tea extracts 
รายละเอียด IS 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 เมษายน 2560 คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 26 เมษายน 2560 ผลสอบ ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 พฤษภาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 19 พฤษภาคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นภภัค ใจภักดี คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 224/2558 ลว.13 กค.2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ DEVELOPMENT OF HERBAL CAPSULES CONTAINING MULBERRY LEAF AND BLACK TEA EXTRACTS USING THE MODIFIED LIQUISOLID TECHNIQUES 
ชื่อวารสาร International Journal of Applied Pharmaceutics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of Applied Pharmaceutics 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 April 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ