2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575200026-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สมบุญยา บุณยรัตพันธุ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SOMBOONYA BOONYARATTAPHAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา การออกแบบอุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ออกแบบอุปกรณ์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน สำหรับอาสาสมัครกู้ภัยจราจร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Equipment designed to prevent accidental duplication Rescue volunteers for traffic 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 ธันวาคม 2558 สอบ 3 บท
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2558 ยื่น บว.21
D อนุมัติเค้าโครง 20 มกราคม 2559 ยื่น บว.23
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 2 ตุลาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2558 ภาคปลาย
รายการติดตาม
การโอนเงิน


 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การออกแบบอุปกรณ์สำหรับอาสาสมัครกู้ภัยจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน (THE DESIGN OF EQUIPMENT FOR VOLUNTEER RESCUE TRAFFIC TO PREVENT ACCIDENTAL DUPLICATION)  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยการออกแบบแห่งเอเชีย (Jaders e-journal) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 ตุลาคม 2562 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ