2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577020063-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อภิวัฒน์ บุญเขื่อง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. APIWAT BOONKHUANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ฟิสิกส์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ฟิสิกส์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 38/2562 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การปรับปรุงสมบัติทางไจแอนต์ไดอิเล็กทริกของวัสดุเซรามิก TiO2 โดยการเจือด้วยไอออน Sb3+/Sb5+ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) IMPROVED GIANT DIELECTRIC PROPERTIES OF TIO2 CERAMICS BY DOPING WITH Sb3+/Sb5+ IONS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 31 มกราคม 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 34/2560 ลว 19 ม.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 9 กุมภาพันธ์ 2560 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 กรกฎาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 425/2563 ลว 1 ก.ค. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 10 กรกฎาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 318/2558 ลว 17 เม.ย.2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-