2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577030013-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนภูมิ บุญมี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANAPHOOM BOONMEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 87/2563 ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ประสิทธิภาพการใช้ HP AviStart ในอาหารไก่เนือ้ช่วงต้น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Efficacy of HP AviStart on Pre-Start Period of Broilers 
รายละเอียด ลาพัก ต้น 2559 ยื่น 26 ก.ค. 59 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 กรกฎาคม 2562 คำสั่งที่ 262/2562 ลว 18/6/2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 กรกฎาคม 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 มิถุนายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วินัย ใจขาน คำสั่งที่ 083/2558 ลว 10/02/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. เยาวมาลย์ ค้าเจริญ 275/2563 ลว 8 ก.ค. 2563