2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577050007-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อารีย์รัตน์ โนนสุวรรณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss AREERAT NONSUWAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 80/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยแนวทางการเรียนรู้เชิงรุกและการกำกับตนเอง เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนิสิตครู สาขาวิชาภาษาไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPING INSTRUCTIONAL MODEL BASED ON ACTIVE LEARNING APPROACH AND SELF-REGULATION TO PROMOTE CLASSROOM RESEARCH COMPETENCIES FOR THAI LANGUAGE TEACHER STUDENTS 
รายละเอียด C&I 2.1 ภาคปกติ / หมายเหตุ : เข้า ศษ. ต้น 57 ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร (6ปี) ภาคปลาย 62 ตามปฏทิน กำหนดวันสุดท่ายของการสอบ 27 เม.ย.63 และ วันสุดท้ายส่งเล่ม วพ.ฉบับสมบูรณ์ 3 พค 63 . 
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 15 สิงหาคม 2559 ผ่าน ตามประกาศ บว.มข.ฉ. 80/2559 ลว.15 สิงหาคม 2559
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 มิถุนายน 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 256/2560 ลว. 24 พ.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 กรกฎาคม 2560 ผ่าน "S" เมื่อ ปลาย 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 มกราคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 100/2562 ลว. 21 มกราคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 20 กุมภาพันธ์ 2562 Turnitin 30%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ คำสั่ง ศศ.บศ.593 /2559 ลว. 22 ก.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 774/2561 ลว.17 ธ.ค. 2561