2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 577050038-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กนก ยนต์ชัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KANOK YONCHAI
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 109/2559 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE MODEL DEVELOPMENT OF ADMINISTRATION FOR DUAL EDUCATION IN SECONDARY SCHOOL UNDER SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 24 
รายละเอียด เอก บริหาร 2.1 ค.พิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 10 กรกฎาคม 2559 คำสั่ง ศศ.บศ.398/2559 ลว. 21 มิถุนายน 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 สิงหาคม 2559 ผ่าน “S” ครั้งที่ 1 ภาคปลาย/2558 ลว. 2 สิงหาคม 2559
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 8 พฤศจิกายน 2559 ผ่านตามประกาศ บว.มข.ฉ.109/2559 ลว. 8 พ.ย. 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 130/2560 ลว.10 กุมภาพันธ์ 2560
D อนุมัติเค้าโครง 4 มีนาคม 2560 turnitin 28%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 31 พฤษภาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.184/2561 ลว. 10 พ.ค. 2561
F แจ้งผลสอบ 31 พฤษภาคม 2561 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 17 สิงหาคม 2561 เสนอ กก.คณะอนุมัติ เมื่อ 19 ก.ย. 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 17 สิงหาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ คำสั่ง ศศ.บศ. 725/2559 ลว. 29 สิงหาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ คำสั่ง ศศ.บศ. 129/2560 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  
ชื่อวารสาร วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 พฤษภาคม 2561 
ปีที่ 14  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ