2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577060006-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง พรรณิภา ไชยรัตน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. PANNIPA CHAIRAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 58/2560 ลงวันที่  31 มีนาคม 2560) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การบริการสุขภาพโดยเอาชุมชนเป็นฐานสำหรับผู้สูงอายุ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) COMMUNITY BASED HEALTH SERVICES FOR OLDER 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 มีนาคม 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 กรกฎาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 22 สิงหาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 23 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 เมษายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร คำสั่งที่ 221/2560 ลว.29 มิ.ย.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Lifestyles of Older Persons Requiring Health Services: Ethnography of mutual help for Long Term Care 
ชื่อวารสาร International Journal of Multidisciplinary Research and Publications (IJMRAP) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร IHealth Services Jammu, J&k, India  
ISBN/ISSN 2581-6187   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 July 2019 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน June-July  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 43-48  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ สถานะ และศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ ตำบลแห่งหนึ่ง ภาคเหนือ ประเทศไทย  
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการสาธารณสุข 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
ISBN/ISSN 0858-4923  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 กรกฎาคม 2562 
ปีที่ 28  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ