2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577100003-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วัชรพล สูยะโพธิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WATCHARAPOL SUYAPOH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา ชีวเวชศาสตร์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 52/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) กลไกการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับร่วมกับการติดเชื้อเฮลิโกแบคเตอร์ ไพโลรี ในสัตว์ทดลองและหลอดทดลอง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Pathogenessis of Opisthorchis viverrinin and Helicobacter Pylori Co-infection in Experimental Opisthorchiasis 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 28 มิถุนายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม เสนอคณบดีลงนาม ( )
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาย บรรจบ ศรีภา คำสั่งที่ 132/2558 ลงวันที่ 4 ส.ค.58
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สุทัศน์ สุทธิประภา คำสั่งที่ 181/2558 ลงวันที่ 9 พ.ย.58