2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577110017-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณฐาภพ ชัยชญา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATHAPHOP CHAICHAYA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาดและชีวสถิติ แบบ 1.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การเปรียบเทียบสูตรการคำนวณอัตราการกรองไตรระหว่างสูตร Thai eGFR และสูตร CKD-EPI ต่อผลลัพธ์ทางคลินิก 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) COMPATISON OF THE THAI ESTIMATED GLOMERULAR FILTRATION RATE (Thai-eGFR) EQUATION AND THE CHRONIC DKDNEY DISEASE EPIDEMIOLOGY COLLABORATION (CKD-EPI) EQUATION ON CLINICAL OUTCOMES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 17 มีนาคม 2560 คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 108/2560 ลว.27 กุมภาพันธ์ 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 3 เมษายน 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 ตุลาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ ศธ.0514.11.1/5828
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 มีนาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 30 มีนาคม 2563
F รับรองการแก้ไข 12 พฤษภาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 22 มิถุนายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 54/2559 ลว. 10 ก.พ.59
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-