2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585030048-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ATCHARAPHORN SAENTHONGKHAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการให้สารพาโคลบิวทราโซลและเมพิควอทคลอไรด์ต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของแก่นตะวันที่ผลิตไม้กระถาง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECT PACLOBUTRAZOL AND MEPIQUAT CHLORIDE APPLICATION ON GROWTH AND FLOWERING OF JERUSALEM ARTICHOKE (HELIANTHUS TUBEROSUS L.) AS POTTED PLANT 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 พฤษภาคม 2562 สอบครั้งที่2
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 พฤษภาคม 2562 สอบผ่าน
F แจ้งผลสอบ 25 มิถุนายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี คำสั่งที่ 047/2559 ลว 3/2/59
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคต้น
รายการติดตาม
การโอนเงิน


 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของสารพาโคลบิวทราโซลและเมพิควอทคลอไรด์ เพื่อควบคุมการเจริญเติบโต และการออกดอกของแก่นตะวันกระถาง 
ชื่อวารสาร วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (King Mongkut’s Agricultural Journal) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ISBN/ISSN ISSN 0857 - 0108  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 ตุลาคม 2561 
ปีที่ 37  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 200-211  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ