2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585050022-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เพียงกมล บุตรแก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PIANGKAMOL BUTKAEW
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก ป.โท (ภาคปกติ) / หมายเหตุ : เข้า ศษ. ต้น 58 ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร (5ปี) ภาคปลาย 62 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 กุมภาพันธ์ 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 165/2560 ลว. 8 มีนาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 11 เมษายน 2560 turnitin20%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร คำสั่ง ศศ.บศ.073/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-