2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585050034-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ลัคนา พระแท่น ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss LUKKHANA PRATAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แนวคิดและทักษะการให้การปรึกษาของพระสำราญ ธมฺมธุโร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) CONCEPTS AND COUNSELING SKILLS OF PHRA SAMRAAN DHAMMADHURO 
รายละเอียด จิตวิทยา แผน ก ป.โท (ภาคปกติ) / หมายเหตุ : เข้า ศษ. ต้น 58 ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร (5ปี) ภาคปลาย 62 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 พฤษภาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 170/2561 ลว. 2 พ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 25 พฤษภาคม 2561 turnitin 15%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 เมษายน 2563 คำสั่ง ที่ บศ.088/2563 ลว. 15 เม.ย.2563
F แจ้งผลสอบ 20 เมษายน 2563 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 23 มิถุนายน 2563 รอบทความ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 23 มิถุนายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กรรณิกา คำดี เปลี่ยนอาจารย์ รศ.ดร.สุวรี ฤกษ์จารี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-