2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585050253-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทวิช ตรีสูน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TAWICH TREESOON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลการใช้แท็บแล็ตเพื่อพัฒนาการสื่อสารทางวาจาของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึมด้วยความร่วมมือของครูและผู้ปกครอง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) USING TABLETS TO DEVELOP ORAL COMMUNICATION OF STUDENTS WITH AUTISM IN COLLABORATION OF TEACHERS AND PARENTS. 
รายละเอียด การสอนการศึกษาพิเศษ ป.โท (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.117/2561 ลว. 23 ก.พ. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 27 มีนาคม 2561 turnitin 24 %
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 มีนาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.180/2562 ลว. 14 มีนาคม 2562
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 11 มิถุนายน 2562 เสนอ กก.คณะอนุมัติ 26/07/2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 11 มิถุนายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อัญชลี สารรัตนะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การใช้แท็บเล็ตเพื่อพัฒนาการสื่อสารทางวาจาของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึมด้วยความร่วมมือของครูและผู้ปกครอง 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
ISBN/ISSN ISSN 2408-2651  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กรกฎาคม 2562 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ