2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585070054-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปริยากร อุดมวรรณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PARIYAKORN UDOMWAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของแอนโดรกราโฟไลด์ต่อการลดการแสดงออกของโปรตีนก่อมะเร็งชนิด E6/E7 ของไวรัสฮิวแมนแปปปิลโลมา. 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECTS OF ANDROGRAPHOLIDE ON DECREASED EXPRESSION OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS E6/E7 ONCO 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 กรกฎาคม 2560 คำสั่งที่ 1113/2560 ลว 11 กค 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งที่ 2052/2562 ลว 20 พฤศจิกายน 2562
F แจ้งผลสอบ 16 ธันวาคม 2562 สอบผ่าน ไม่มีแก้ไข ผลการสอบ Good
D อนุมัติเค้าโครง 23 ธันวาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ทิพยา เอกลักษณานันท์ คำสั่งที่ 1131/2559 ลว. 30 มิ.ย 59
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แอนโดรกราโฟรไลด์กระตุ้นอะพอพโทซิสของเซลล์มะเร็งปากมดลูกที่มี HPV16 ผ่านการลดการแสดงออกของ c-fos ซึ่งเป็นโปรตีนควบคุมการถอดรหัสของโฮสต์  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue 20 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1032-1043  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Induction of apoptosis in HPV16 positive cervical cancer cells by andrographolide via downregulation of c-fos, a host transcriptional protein 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม The 2nd International Conference on Health Science A Multidisciplinary Integration for Innovative and Sustainable Health Care in Communities  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 พฤศจิกายน 2561 ถึง 23 พฤศจิกายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Medicine, Mahasarakham University, Thailand 
สถานที่จัดประชุม Convention Hall,Taksila Hotel  จังหวัด/รัฐ Mahasarakham, Thailand 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 67  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract