2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585150015-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ขนานฟ้า ฤทธิ์จรูญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KHANANPHA RITJAROON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชกรรมคลินิก  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชกรรมคลินิก แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาอำมฤควาทีและยากวัยเฟเนซินในการรักษภาวะไอเฉียบพลันที่มีเสมหะร่วมด้วย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Comparison of effectiveness of Amaruekwati and guaifenesin in acute productive cough treatment 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 ธันวาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 16 มกราคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 มิถุนายน 2563
F แจ้งผลสอบ 21 กรกฎาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 สิงหาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ ใจซื่อ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 30/2560 ลว.19 มค.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ. ศุภชัย ติยวรนันท์ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 303/2560 ลว. 6 กย.2560
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม Leicester cough questionnaire ฉบับภาษาไทย ในการประเมินการไอเฉียบพลัน (Reliability of a Thai Version of the Leicester Cough Questionnaire in Acute Cough) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2563 ถึง 27 มีนาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2563  Proceeding Paper Issue 21 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 99-103  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper