2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585150045-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ผจงจิต ฤทธิตะมน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHACHONGJIT RITTHITAMON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 121/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แนวทางการพัฒนาระบบบริการคลินิกชะลอไตเสื่อมโรงพยาบาลน้ำพอง: การประยุกต์ใช้วิธี Soft Systems Methodology (SSM) 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The Development Recommendations of Delay Chronic Kidney Disease Progression Clinical Service at Nam Phong hospital: The Application of Soft Systems Methodology (SSM) 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 20 เมษายน 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 เมษายน 2563
F แจ้งผลสอบ 5 พฤษภาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 29 มิถุนายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 185/2559 ลว.17 มิย.2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-