2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585150055-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นุจรินทร์ เหลืองอิงคสุต ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NUTCHARIN LUEANGINGKHASUT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชกรรมคลินิก  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชกรรมคลินิก แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตวายฉับพลันในผู้ป่วยที่พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลอุดรธานี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Risk assessment of acute kidney injury of inpatient at Udon Thani Hospital 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 สิงหาคม 2560 คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 263/2560 ลว.23 สค.2560
D อนุมัติเค้าโครง 29 กันยายน 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 พฤศจิกายน 2562
F แจ้งผลสอบ 5 พฤศจิกายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 23 มกราคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เชิดชัย สุนทรภาส คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ 254/2559 ลว.29 กค.2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของภาวะไตวายฉับพลันในผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลอุดรธานี Incidence and risk factor of acute kidney injury in patient admitted at Udonthani Hospital 
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 35  ฉบับที่
เดือน สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 83-88  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Development of Risk Score Model for Hospital-acquired Acute Kidney Injury in a Tertiary Care Hospital in Thailand การพัฒนาแบบจำลองคะแนนความเสี่ยงสำหรับภาวะไตวายฉับพลัน ในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 ธันวาคม 2562 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ