2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585210096-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รุจิรา สุวรรณเขต ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RUJIRA SUWANNAKET
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเศรษฐศาสตร์ 
แผนการศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การเปลี่ยนผ่านทางประชากรกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านสื่อออนไลน์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Generation changing and purchasing behavior on supplementary product via social media 
รายละเอียด ได้รับอนุมัติเค้าโครงเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 พฤศจิกายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 14 ธันวาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1
F แจ้งผลสอบ
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ผลการสอบ คือ ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ศิวาพร ฟองทอง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา จากดร.จักรพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นรชิต จิรสัทธรรม คำสั่งคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ /2562