2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587020037-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อัมริกา มากดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss AMMARIKA MAKDEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เคมี แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 129/2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการเติมตัวสนับสนุนที่มีต่อความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาของ ตัวพยุงไทเทเนียมไดออกไซด์และเซอร์โคเนียมไดออกไซด์สาหรับปฏิกิริยา การเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นมีเทน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECT OF PROMOTER ADDITION ON CATALYTIC ACTIVITIES OF TiO2 AND ZrO2-BASED SUPPORTS FOR CO2 METHANATION REACTION 
รายละเอียด คำสั่งคณะวิทยาศาตร์ ที่ 1115/2559 ลว 30 ธ.ค. 2559 แต่งตั้ง นายพินิจ กิจขุนทด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 มิถุนายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 448/2561 ลว 24 พ.ค. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 มิถุนายน 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 เมษายน 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 240/2562 ลว 25 มี.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 22 เมษายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กิ่งแก้ว ฉายากุล ชนาภัทรภณ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 588/2559 ลว 14 ก.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน
* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน