2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587020056-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นลิษา คชมิตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NALISA KHOCHAMIT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 38/2562 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ผลของแบคทีเรียโปรไบโอติกต่อการเจริญ การติดเชื้อ Salmonella คุณภาพไข่ไก่ และการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ปีก 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Effects of probiotic bacteria on growth performance, Salmonella infection, egg quality and immune response of poultry 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 7 กันยายน 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 701-2560 ลว 1 กันยายน 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 18 กันยายน 2560 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 กุมภาพันธ์ 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 10/2561 ลว 15 ม.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 5 เมษายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 มกราคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 9/2563 ลว 13 ม.ค. 2563
F แจ้งผลสอบ 29 มกราคม 2563 EXCELLENT
F รับรองการแก้ไข 4 มีนาคม 2563
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 5 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 21 พฤษภาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 173/2559 ลว 2 มีนาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 548/2561 ลว 29 มิถุนายน 2561
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of oral feeding with probiotic bacteria on microbial population and cecum morphology of broiler chicken 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 สิงหาคม 2561 
ชื่อการประชุม 2018 7th International Conference on Environment, Energy, and Biotechnology 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 สิงหาคม 2561 ถึง 29 สิงหาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Hong Kong Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (HKCBEES) 
สถานที่จัดประชุม Seisa Dohto University  จังหวัด/รัฐ Kitahiroshima, Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract