2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587030005-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) ว่าที่ ร.ต. อนุชา เหลาเคน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Act.Sub-Lt. ACTING 2 LT. ANUCHA LAOKEN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการผลิตพืชไร่ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 142/2562 ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 มีนาคม 2562 คำสั่งที่ 145/2562 ลว 8/3/2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 มีนาคม 2562 คำสั่งที่ 144/2562 ลว 8/3/2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 มีนาคม 2562 สอบผ่าน
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 มีนาคม 2562 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. อนันต์ พลธานี คำสั่งที่ 490/2558 ลว 13/08/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร คำสั่งที่ 490/2558 ลว 13/08/2558