2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587030013-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สุรพงษ์ ทองเรือง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SURAPONG TONGRUENG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 159/2562 ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาน้ำกามสังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้เพื่อประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในสุกร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF SYNTHETIC SEMINAL PLASMA AND APPLICATION TO ENHANCE REPRODUCTIVE PERFORMANCE IN SWINE 
รายละเอียด ลาพักการศึกษา 1/2561 ครั้งที่ 2 ลาพัก 1/2562 ยื่น 10 ก.ค. 62 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 พฤษภาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 พฤษภาคม 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 10 พฤษภาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ยุพิน ผาสุข คำสั่งที่ 136/2561 ลว 15/3/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. เทวินทร์ วงษ์พระลับ คำสั่งที่ 187/2561 ลว 20/4/2561