2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 587030025-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ทัศน์วรรณ สมจันทร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss THASSAWAN SOMCHAN
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 80/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา คำสั่งที่ 052/2559 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 22 สิงหาคม 2562 คำสั่งที่ 367/2562 ลว 6/8/2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 สิงหาคม 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 พฤศจิกายน 2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 พฤศจิกายน 2562 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน คำสั่งที่ 088/2562 ลว 4/2/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นาย สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ คำสั่งที่ 088/2562 ลว 4/2/2562