2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587030028-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จิราวรรณ เลิศคุณลักษณ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JIRAWAN LERTKHUNALAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา เกษตรเชิงระบบ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 129/2563 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด ลาพัก 2/2560 และ 2/2561 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 ธันวาคม 2561 คำสั่งที่ 690/2561 ลว 21/12/2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 ธันวาคม 2561 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุจินต์ สิมารักษ์ คำสั่งที่ 607/2559 ลว 31/10/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ คำสั่งที่ 684/2561 ลว 18/12/2561