2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587050005-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กนกนภา เอราวรรณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANOKNAPA ERAWUN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 58/2560 ลงวันที่  31 มีนาคม 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การศึกษาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนตามการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE STUDY OF STUDENT ANALYTICAL THINKING SKILL THROUGH 21st CENJURY MATHEMATICS LEARNING IN CLASSROOM USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH 
รายละเอียด ป.เอก ภาคปกติ สาขาคณิตศาสตรศึกษา โทรศัพท์ +66849949565 // ครบระยะเวลา กศ. 6 ปี ในปลาย 63 วันสุดท้ายของการสอบ 26 เม.ย.64 วันสุดท้ายส่งเล่มวพ. 12 พค.64 พร้อมใบตอบรับบทความ 
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 31 มีนาคม 2560 "ผ่านE" ตาม ปศ.บว.มข.ฉ.58/2560 ลว.31มี.ค.2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 เมษายน 2561 ผ่าน S ปลาย/2560 ลว. 25 เม.ย. 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 พฤษภาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.143/2561 ลว. 27 มี.ค. 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.028/2563 ลว. 29 ม.ค. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 4 พฤศจิกายน 2563 Turnitin 33% ภาคต้น 63
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง