2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587060004-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RATDAWAN KLUNGKLANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 46/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การป้องกันและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุในผู้สูงอายุโดยชุมชน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE ACCIDENTAL PREVENTION AND SEVERITY REDUCTION IN OLDER PEOPLE BY THE COMMUNITY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 มีนาคม 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 กรกฎาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 22 สิงหาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 3 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 15 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร คำสั่งที่ 219/2560 ลว.29 มิ.ย.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Accidents Prevention and Severity Reduction in Older People by the Community 
ชื่อวารสาร International Journal of Multidisciplinary Research and Publications (IJMRAP) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Health Services Jammu, J&k, India 
ISBN/ISSN 2581-6187  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 June 2019 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ๋ีืJune-July  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 8-14  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุและการดูแลตนเองเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
ชื่อวารสาร วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ISBN/ISSN 2351-0358  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 37  ฉบับที่
เดือน กรกฏาคม-กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ