2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587070011-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ประพจน์ บุญมี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PRAPOT BOONMEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เวชศาสตร์ชุมชน  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 58/2560 ลงวันที่  31 มีนาคม 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาเกณฑ์ประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น พื้นที่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Development of assessment criteria for management local security health fund in the upper central area,Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 22 เมษายน 2559 คำสั่งที่ 526/2559 ลว. 18 มี.ค.59
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 ตุลาคม 2559 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 31 มีนาคม 2560 ประกาศ บว ฉบับที่ 58/2560 ลว. 31 มีค.60
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 มกราคม 2561 คำสั่งที่ 150/2561 ลว 22 มกราคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 24 มกราคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คำสั่งที่ 892/2559 ลว 30 พฤษภาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-