2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587080020-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง สุชาดา สุรางค์กุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. SUCHADA SURANGKUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาแบบแผนการจัดหมวดหมู่เอกสารของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Developing Records Classification Schemes for Universities Record Management in Thailand 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 460/2559 (ที่ปรึกษาเดิม), คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 683/2559 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 ธันวาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 มกราคม 2560 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 16 มีนาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วิศปัตย์ ชัยช่วย คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 683/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-