2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587110020-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อารีนา อับดุลเลาะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ARINA ABDULLOH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาดและชีวสถิติ แบบ 2.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 20/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ความสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ระหว่างการขาดไอโอดีนกับอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งไทรอยด์ในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Geographical Correlation Between Iodine Deficiency and Thyroid Cancer in Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 6 กรกฎาคม 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 ธันวาคม 2559
D อนุมัติเค้าโครง 17 มกราคม 2560 ที่ ศธ.0514.11.1/356
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 มกราคม 2563
F แจ้งผลสอบ 10 มกราคม 2563
F รับรองการแก้ไข 22 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 20 มีนาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 574/2559 ลว.10 ต.ค.2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 32/2559 ลว. 29 มกราคม 2559