2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587150001-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พิมพิชญา แสงชาติ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PIMPICHAYA SANGCHART
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 7/2561 ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ผลของอนุพันธ์เมลาโทนินในการรักษาเยื่อบุช่องปากอักเสบจากการกระตุ้นด้วยยาเคมีบำบัด 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Effects of melationin derivatives on treatment of chemotherapy induced oral mucositis 
รายละเอียด ดุษฎีนิพนธ์ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 พฤศจิกายน 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 พฤศจิกายน 2559 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 เมษายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 15 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 288/2558 ลว.7 กย.2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 71/2559 ลว.13 มีค.2559
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Polysorbate 60 on Physicochemical Properties of Melatonin Niosomes 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มกราคม 2559 
ชื่อการประชุม The National and International Graduate Research Conference 2016 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มกราคม 2559 ถึง 15 มกราคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate School, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Pote Sarasin Building, Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1349-1355  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Screening of anti-inflammatory activity of the synthesized melatonin derivatives 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 พฤศจิกายน 2559 
ชื่อการประชุม The 3rd International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2016 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 พฤศจิกายน 2559 ถึง 18 พฤศจิกายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม University of Shizuoka, Shizuoka, Japan 
สถานที่จัดประชุม Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 142  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล Poster Presentation Award  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล The 3rd International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2016 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Synthesis and evaluation of succinoyl melatonin as a potential melatonin prodrug  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 ธันวาคม 2560 
ชื่อการประชุม 8th International Conference on Nutrition And Physical Activity 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 ธันวาคม 2560 ถึง 13 ธันวาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Chiang Mai University 
สถานที่จัดประชุม The Empress International Convention Center  จังหวัด/รัฐ Chiang Mai 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 14-18  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อการประดิษฐ์ เจลที่มีส่วนผสมของเอ็น-กลูตาโรอิล เมลาโทนิน (n-glutaroyl melatonin) 
ประเภท อนุสิทธิบัตร  เจ้าของสิทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันที่ยื่นคำขอ 18 ตุลาคม 2561  เลขที่คำขอ 1803002402 
วันที่ได้รับ 18 ตุลาคม 2561  เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์อนุสิทธิบัตร 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Screening of anti-inflammatory activity of the synthesized melatonin derivatives 
ชื่อรางวัล Poster Presentation Award 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล The 3rd International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2016  วันที่รับมอบรางวัล 18 พฤศจิกายน 2559 
สถานที่จัด Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan  ประเทศ/รัฐ Japan