2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587180004-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ดวงเดือน แก่นค้างพลู ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss DUANGDAUN KAENKANGPLOO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา สหวิทยาการสัตวแพทย์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การใช้ภาพถ่ายรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินอัตราการกรองผ่านโกลเมอรูไลในสุนัข 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Using of Dynamic Computed Tomography for Assessment of Glomerular Filtration Rate in Dogs 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นฤพนธ์ คำพา คำสั่งที่ 231/2558 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 58
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สุปราณี จิตรเพียร คำสั่งที่ 095/2560 ลงวันที่ 23 พ.ค. 60