2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595020035-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศานต์สัมพันธ์ จิรกุลชัยวงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SANSUMPAN JIRAKULCHAIWONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) วิธีไอเกนเฟสแบบปรับปรุงสำหรับการรู้จำภาพใบหน้า 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A MODIFIED EIGENFACE METHOD FOR FACE RECOGNITION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 กรกฎาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 539/2561 ลว 27 มิ.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 12 กรกฎาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 24 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 530/2562 ลว 12 ก.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 25 กรกฎาคม 2562 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 19 สิงหาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1027/2560 ลว 6 ธ.ค. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การปรับปรุงการรู้จำภาพใบหน้าของวิธีไอเกนเฟส Improving Face Recognition of Eigenface Method  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue 20 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 309-316  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper