2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595020086-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มนทกานต์ จันทิวงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MONTHAKARN CHANTHIWONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การเตรียมและการศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุนาโนคอมโพสิต BACTERIAL CELLULOSE/Fe3O4 ด้วยวิธีการตกตะกอนร่วมโดยใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกัน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PREPARATION AND MAGNETIC PROPERTIES OF BACTERIAL CELLULOSE/Fe3O4 NANOCOMPOSITES USING CO - PRECIPITATION METHOD BY DIFFERENCE IN REACTANTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 ธันวาคม 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1057/2560 ลว 19 ธ.ค. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 26 มกราคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 16 ตุลาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 788/2562 ลว 27 ก.ย. 2562
F แจ้งผลสอบ 17 ตุลาคม 2562 GOOD
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 6 พฤศจิกายน 2562
F รับรองการแก้ไข 6 พฤศจิกายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 20 ธันวาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 866/2560 ลว 24 ต.ค. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุนาโนคอมโพสิต Bacterial Cellulose/Fe3O4 เตรียมด้วยวิธีการตกตะกอนร่วมโดยใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกัน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue 20 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 373-380  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper