2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595020133-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. หฤทัย เนื้ออ่อน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss HARUTHAI NAU-ON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 128/2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาขั้วตัวเก็บประจุไฟฟ้าความจุสูงจากเส้นใยนาโนคาร์บอนจากการไพโรไลซิสของแบคทีเรียเซลลูโลส 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE STUDY OF SUPERCAPACITOR ELECTRODE FROM CARBON NANOFIBER PRODUCE FROM PYROLYSIS OF BACTERIAL CELLULOSE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 กันยายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 671/2561 ลว 31 ก.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 8 พฤศจิกายน 2561
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 3 มกราคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 มกราคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 10/2563 ลว 13 ม.ค. 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 166/2561 ลว 22 ก.พ. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-