2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595020139-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธราภรณ์ ชาวหล่ม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss THARAPORN CHAWLOM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพยากรณ์ดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดัชนีหุ้น PTT โดยเครือข่ายความเชื่อเบส์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) SET INDEX AND PTTEP INDEX FORECASTING USING BAYESIAN BELIEF NETWORKS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 ธันวาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1017/2561 ลว 21 พ.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 2 มกราคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ศาสตรา วงศ์ธนวสุ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 123/2561 ลว 13 ก.พ. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SET Index Forecast Using Bayesian Belief Networks 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 มกราคม 2563 
ชื่อการประชุม the 2020 - 12th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มกราคม 2563 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม KST Research Lab, Faculty of Informatics, Burapha University 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม Amari Pattaya   จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 30-35  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper