2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030015-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อมรรัตน์ เวชการ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss AMONRAT WECHAGARN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความต้องการการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) NEEDS FOR EXTENSION ON MULBERRY CULTIVATION AND SILK WORM REARING OF FARMERS IN SI SA KET PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 19 ธันวาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 2 กุมภาพันธ์ 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 31 มีนาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 พฤษภาคม 2561 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 พฤษภาคม 2562
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 8 พฤษภาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 10 พฤษภาคม 2562
F รับรองการแก้ไข 24 มิถุนายน 2562
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 19 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ คำสั่งที่ 093/2561 ลว 8/2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ. ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ คำสั่งที่ 093/2561 ลว 8/2/2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความต้องการการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกร ในจังหวัดศรีสะเกษ Needs for Extension on Mulberry Cultivation and Silkworm Rearing of Farmers in Si Sa Ket Province  
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 ตุลาคม 2562 
ปีที่ 48  ฉบับที่
เดือน มีนาคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ