2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030019-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปราณรวีย์ ประสารพันธ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PRANRAWEE PRASARNPHAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในซ่อนกลิ่น Polianthes tuberosa linn. โดยการใช้รังสีแกมม่าร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) INDUCED MUTATION ON TUBEROSE (Polianthes tuberosa linn.) USING GAMMA RAY AND TISSUE CULTURE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 10 มกราคม 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 กุมภาพันธ์ 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 14 กุมภาพันธ์ 2563 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุมนา นีระ คำสั่งที่ 439/2560 ลว 19/9/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี คำสั่งที่ 439/2560 ลว 19/9/2560