2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030023-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รัตนาพร รัฐเมือง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RATTANAPORN RATMUANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาโรคพืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 111/2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การควบคุมโรคขอบใบแห้งและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโดยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโต 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) CONTROL OF BACTERIAL LEAF BLIGHT DISEASE AND ENHANCE GROWTH OF RICE PLANT BY ANTAGONISTIC/PLANT GROWTH PROMOTING BACTERIA 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 กรกฎาคม 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 7 สิงหาคม 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งที่ 632/2561 ลว 5/11/2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 พฤศจิกายน 2561 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 11 มิถุนายน 2563
F แจ้งผลสอบ 12 มิถุนายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B อยู่ระหว่างการตรวจ (Checking)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล คำสั่งที่ 382/2560 ลว 9/8/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-