2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030052-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภัทรวรรณ กีฬา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PATTARAWAN KEELA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินความหลากหลายพันธุกรรมของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะซากและคุณภาพเนื้อในไก่พื้นเมือง ไก่พื้นเมืองลูกผสม และไก่เนื้อทางการค้า 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EVALUATION OF GENETIC VARIABILITY INVOLVED IN CARCASS TRAITS AND MEAT QUALITY IN THAI NATIVE CHICKENS, CROSSBRED CHICKENS AND BROILER 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 กรกฎาคม 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 1 พฤศจิกายน 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 พฤษภาคม 2562 คำสั่งที่ 159/2562 ลว 26/3/2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 พฤษภาคม 2562 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สจี กัณหาเรียง คำสั่งที่ 069/2560 ลว 02/02/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ยุพิน ผาสุข คำสั่งที่ 639/2561 ลว 7/11/2561