2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030054-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วิรุฬห์ อินทโมนี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WIROON INTHAMONEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) พัฒนาการของฟอลลิเคิลก่อนการตกไข่และคอร์ปัส ลูเทียมในโคนมที่ได้รับการเหนี่ยวนำการตกไข่ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PREOVULATORY FOLLICLE AND CORPUS LUTEUM DEVELOPMENT IN SYNCHRONIZED OVULATION DAIRY COWS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2560 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 22 ธันวาคม 2560
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 2 คำสั่งที่ 608/2561 ลว 16/10/2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 พฤศจิกายน 2561 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 มกราคม 2563 คำสั่งสอบ 608/2562 ลว 20/12/2562
F แจ้งผลสอบ 24 มกราคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ คำสั่งที่ 101/2560 ลว 8/2/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเปรียบเทียบจำนวนและขนาดของฟอลลิเคิล และระดับความเข้มข้นฮอร์โมนสเตียรอยด์ระหว่างโครีดนมที่มีวงรอบการเป็นสัดตามธรรมชาติและโครีดนมที่ได้รับการเหนี่ยวนำการตกไข่ 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร Khon Kaen Agriculture Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บรรณาธิการวารสารแก่นเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN 025-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มกราคม 2562 
ปีที่ 47  ฉบับที่ พิเศษ 1 
เดือน มกราคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า ึ79  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ