2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030071-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วรายุ ภาษี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WARAYU PHASRI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตปริมาณสารอินูลินและการตกค้างในผลผลิตหัวแก่นตะวันที่ผลิตเป็นไม้กระถางพร้อมบริโภค 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECT OF PECLOBUTRAZOL APPLICATION ON GROWTH INULIN CONTENT AND ITS RESIDUE IN JERUSALEM ARTICHOKE AS EDIBLE POTTED PLANT 
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เดิมคำสั่งที่ 071/2560 ลว 02/02/2560 อ.ดนุพล เกษไธสง 
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 30 มีนาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 5 เมษายน 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 กันยายน 2561 คำสั่งที่ 530/2561 ลว 14/9/2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 กันยายน 2561 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 พฤศจิกายน 2562
F แจ้งผลสอบ 22 พฤศจิกายน 2562
F รับรองการแก้ไข 23 ธันวาคม 2562
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 23 มกราคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี คำสั่งที่ 386/2560 ลว 9/8/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of paclobutrazol application on growth, flowering and inulin content of ornamental Helianthus tuberosus L. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 มกราคม 2562 
ชื่อการประชุม XIII International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 3 พฤษภาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Society for Horticultural Science: ISHS 
สถานที่จัดประชุม Grand Ambassador, Seoul, Korea   จังหวัด/รัฐ Seoul, Korea  
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue 1237 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 161-168  Proceeding Paper Editors/edition/publisher J.M. van Tuyl 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเจริญเติบโตบางประการ และ ปริมาณโพรลีนในใบของต้นกล้าแก่นตะวัน ที่ได้รับสารพาโคลบิวทราโซล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มกราคม 2562 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่20 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 มกราคม 2562 ถึง 29 มกราคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 47  Proceeding Paper Issue ฉบับพิเศษ1 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 95  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper