2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030080-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อำพล เครือผือ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. AMPON KREAPHER
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา ธุรกิจการเกษตร แผน ข (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 35/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตอ้อยของเกษตรกรที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมระบบกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่ส่งเสริมของโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) A COMPARISON STUDY OF COSTS AND RETURNS FOR SUGARCANE PRODUCTION OF FARMERS PARTICIPATING AND NON-PARTICIPATING THE SUGARCANE FARMER GROUP SYSTEM IN THE PROMOTION AREAS OF BURIRUM SUGAR FACTORY. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 มีนาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 มีนาคม 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 27 พฤศจิกายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 3 กรกฎาคม 2562 คำสั่งที่ 284/2562 ลว 28/6/2562
F แจ้งผลสอบ 4 กรกฎาคม 2562
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 16 สิงหาคม 2562
F รับรองการแก้ไข 16 สิงหาคม 2562
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 3 ตุลาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พัชรี สุริยะ คำสั่งที่ 377/2560 ลว 9/8/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกลุ่มของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่ส่งเสริมของโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ 
ชื่อวารสาร transforming business enterprise 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 กันยายน 2562 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ