2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030087-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วิทวัส บุตรโส ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WITAWUT BUTSO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา ธุรกิจการเกษตร แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ   ลาพักการเรียน      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตภัณฑ์หนอนแมลงวันลายในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) FEASIBILITY STUDY ON INVESTMENT OF BLACK SOLDIER FLYLARVAE IN KHONKAEN 
รายละเอียด ลาพัก เทอม 2/2561 ยื่น 11 มี.ค. 62 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 มีนาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 มีนาคม 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 มิถุนายน 2561 สอบผ่านแล้ว
D อนุมัติเค้าโครง 16 พฤศจิกายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ คำสั่งที่ 104/2560 ลว 8/2/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พัชรี สุริยะ คำสั่งที่ 104/2560 ลว 8/2/2560